Algemene Huurvoorwaarden Carpe Diem Friesland (CDF)

Begripsbepalingen

 1. Carpe Diem Friesland (CDF): W. Toering eigenaar/verhuurder vakantiehuis/appartement.
 2. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis/appartement of diens vertegenwoordiger.
 4. De site: de internet site www.carpediemfriesland.nl
 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van het vakantiehuis/appartement, die tot stand is gekomen tussen huurder en eigenaar.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van het vakantiehuis/appartement van CDF geschiedt via boeking op internet of telefonisch. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot 50 % aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn overgemaakt op rekening van W. Toering te Earnewald.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn er kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 50% van de huursom met een minimum van 150 euro; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 7 dagen tenzij anders is overeen gekomen.

Betaling

 1. De huursom wordt deels (50%) via de bank en deels (50%) contant voldaan.
 2. Bij betaling in contanten worden cheques en biljetten van 200 euro of meer, niet geaccepteerd..
 3. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen.
 4. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 5. Indien CDF door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren, zal hij de huurder hiervan per e-mail of telefonisch in kennis stellen. Vakantiehuis/appartement CDF verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom ad € 150. De borgsom dient contant betaald te worden bij aankomst.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt direct na vertrek van huurder gedaan, tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouden of gedeeltelijk inhouden van de borg, zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken.
 4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van CDF kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens medehuurders of bezoekers of goederen gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt huurder zich diens klachten rechtstreeks te melden aan de eigenaar.
 5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.
 6. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in het vakantiehuis CDF volgens de boeking mag overnachten, mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan in het vakantieappartement CDF.

Huisdieren

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan in CDF.
  Aankomst- en vertrektijden
 2. De huurperiode loopt van vrijdag tot vrijdag, tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder.
 3. De aankomsttijd is vanaf 14:00 uur op vrijdagmiddag.
 4. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur op vrijdagmorgen.
 5. De huurder dient zich aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde vakantiehuis/appartement inclusief inboedel en apparatuur en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur.
 4. De huurder is verplicht toegang tot huis of terras te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.